4rtweb

Co to jest ROI?

ROI – Return On Investment – to skrót oznaczający “zwrot z inwestycji”. Wskaźnik ten pozwala ocenić efektywność inwestycji, czyli skuteczność działań marketingowych i opłacalność korzystania z płatnych reklam. Wskaźnik ma wskazywać bezpośrednią kwotę zwrotu z inwestycji w stosunku do poniesionych kosztów. ROI oblicza się poprzez podzielenie zysku z kampanii przez jej koszt, a uzyskany wynik jest procentowy. 

Jak oblicza się ROI?

Wskaźnik ROI oblicza się na podstawie wzoru:

ROI = (przychód ze sprzedaży – koszt sprzedanych towarów) / koszt sprzedaży x 100%

Przychodem we wzorze jest suma, za jaką sprzedano towar w całości. Kosztem są zaś zarówno koszty wytworzenia towaru, jak i jego reklamy (ogólnie). Jeśli więc sprzedany został towar, którego koszt produkcji wynosił 100 zł, a koszt reklamy 200 zł, to w przypadku skutecznej sprzedaży 6 sztuk takiego towaru, wskaźnik ROI wyniesie 50% (koszt towarów = 6 * 100 + 200).

Gdzie wykorzystuje się ROI?

Wskaźnik ROI najczęściej wykorzystywany jest przez przedsiębiorców i inwestorów do oceny rentowności inwestycji. Na podstawie tego wskaźnika można ocenić, czy decyzja dotycząca inwestycji była słuszna. Menedżerowie również korzystają z ROI do oceny efektywności działań i skuteczności wdrażanych projektów. Biorąc pod uwagę wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa, wskazują które z decyzji przynoszą firmie największą stopę zwrotu z inwestycji. Za pomocą wskaźnika ROI można porównywać też inwestycje z różnymi stopami zwrotu, np. lokaty bankowe czy obligacje.

Wskaźnik ROI często jest wykorzystywany podczas realizacji kampanii reklamowych Google Ads, ponieważ podstawowe informacje na temat wysokości sprzedaży są niedostateczne, aby dało się z ich pomocą określić rentowność inwestycji. Jeśli po obliczeniu ROI okaże się, że niektóre kampanie reklamowe osiągnęły wyższy wskaźnik, możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań, aby zmaksymalizować zyski. Warto pamiętać jednak, że wskaźnik ten nie jest idealny – nie bierze pod uwagę na przykład sezonowości sprzedaży.

Podobne wpisy